Przejdź do treści

O nas

Międzynarodowa Fundacja Rozwoju Edukacji Dorosłych została zarejestrowana 27 marca 2023 r. w Warszawie.

Do celów statutowych Fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie:

1) edukacyjnego wspierania dorosłych, w tym wspierania kształcenia ustawicznego;

2) podejmowania inicjatyw edukacyjnych i badawczych;

3) pomocy cudzoziemcom mieszkających w Polsce, w szczególności pomocy edukacyjnej i oświatowej;

4) integrowania cudzoziemców mieszkających w Polsce;

5) poszerzania świadomości społecznej w dziedzinie edukacji, oświaty, samorozwoju i nauki;

6) organizowania i wspierania działań i inicjatyw o charakterze edukacyjnym, rozrywkowym, oświatowym i kulturalnym;

7) wspierania projektów innych organizacji pozarządowych mających na celu pomoc cudzoziemcom w Polsce, w ich krajach pochodzenia i na całym świecie, w szczególności organizacji, których cele są tożsame lub podobne do celów statutowych Fundacji;

8) przeciwdziałanie postawom nietolerancji, ksenofobii i rasizmu;

9) wspierania działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

10) wspierania działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

11) wzmacniania w społeczeństwie wartości wolności i sprawiedliwości jako postaw obywatelskich;

12) budowy społeczeństwa obywatelskiego, współpracy i solidarności międzynarodowej, poprawy jakości życia w lokalnej społeczności, podnoszenia świadomości i poziomu wiedzy obywatelskiej;

13) działalności na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, na Białorusi i w innych krajach oraz niezależnych mediów i inicjatyw lokalnych.

Skontaktuj się z nami: foundation.edulife@gmail.com